top of page
Accounting Documents
043
Синтетска сметка

Побарувања врз основа на форфетинг

На сметката 043 - Побарувања врз основа на форфетинг се евидентираат побарувањата според називот на сметката.

bottom of page