top of page
Accounting Documents
042
Синтетска сметка

Побарувања врз основа на наем - финансиски лизинг

На сметката 042 - Побарувања врз основа на наем - финансиски лизинг, се евидентираат побарувањата врз основа на средствата дадени во финансиски лизинг.

bottom of page