top of page
Accounting Documents
041
Синтетска сметка

Побарувања од неповрзани друштва врз основа на продажба на кредит

На сметката 041 - Побарувања од неповрзани друштва врз основа на продажба на кредит, се евидентираат побарувањата врз основа на продажба на добра (производи и стоки) и услуги на кредит во земјата и во странство и останати побарувања од продажба на кредит.

bottom of page