top of page
Accounting Documents
038
Синтетска сметка

Останати долгорочни финансиски средства

На сметката 038 - Останати долгорочни финансиски средства, се евидентираат вложувања во инвестициони фондови и останати долгорочни средства.

bottom of page