top of page
Accounting Documents
037
Синтетска сметка

Дадени депозити и кауции во земјата и странство

На сметката 037 – Дадени депозити и кауции во земјата и странство, се евидентираат дадените долгорочни депозити од деловните активности, депозитите кај деловните банки, депозитите кај осигурителните компании, судските депозити и друго, како и дадените долгорочни кауции за обврски, дадени кауции врз основа на купопродажни односи, дадени кауции за плаќања и други дадени кауции и капари.

bottom of page