top of page
Accounting Documents
033
Синтетска сметка

Дадени заеми и кредити во земјата и во странство

На сметката 033 - Дадени заеми и кредити во земјата и во странство, се евидентираат дадените заеми и кредити на правни лица во земјата и во странство, освен оние дадени на матични, зависни и други поврзани друштва.

bottom of page