top of page
Accounting Documents
029
Синтетска сметка

Акумулирана амортизација на вложувања во недвижности

На сметката 029 - Акумулирана амортизација на вложувања во недвижности, се евидентира исправката на вредноста врз основа на пресметаната амортизацијата на вложувањата во градежни објекти.

bottom of page