top of page
Accounting Documents
028
Синтетска сметка

Вредносно усогласување на вложувања во недвижности

На сметката 028 - Вредносно усогласување на вложувања во недвижности, се евидентира пресметаното вредносно усогласување на вложувања во земјиште и на вложувањата во градежни објекти.

bottom of page