top of page
Accounting Documents
027
Синтетска сметка

Аванси за вложувања во недвижности

На сметката 027 - Аванси за вложувања во недвижности, се евидентираат дадените аванси за стекнување на вложувања во земјиште и вложувања во градежни објекти.

bottom of page