top of page
Accounting Documents
017
Синтетска сметка

Аванси за набавка на материјални средства

На сметката 017- Аванси за набавка на материјални средства, се евидентираат дадените аванси за стекнување на сите облици на материјални средства.

bottom of page