top of page
Accounting Documents
016
Синтетска сметка

Материјални средства во подготовка

На сметката 016 - Материјални средства во подготовка, се евидентираат сите облици на материјални средства од денот на вложувањето до денот на нивното активирање на некоја од сметките на групата 01.

bottom of page