top of page
Accounting Documents
014
Синтетска сметка

Биолошки средства

На сметката 014 - Биолошки средства, се евидентираат повеќегодишните насади шуми, овоштарници, насади со винова лоза, паркови, зеленило, садници и слично), основното стадо кое се користи како работна и приплодна стока (добиток, живина, риби, пчелини семејства и слично) и останатите неспомнати животни (птици, кучиња и друго). На оваа сметка не се евидентира основното стадо во гоење и кое е наменето за продажба.

bottom of page