top of page
Accounting Documents
013
Синтетска сметка

Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства

На сметката 013 - Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства, се евидентираат алатите, мерните и контролни инструменти и прибор, аудио и видео апаратите, камерите, светлечки реклами, погонскиот инвентар и магацинскиот инвентар, канцеларискиот инвентар, мебелот, угостителскиот и хотелскиот инвентар, патничките возила, товарните возила, влечните возила, приклучните транспортни средства (приколки), автобусите, авионите, пловните објекти, велосипедите, моторите и слично.

bottom of page