top of page
Accounting Documents
012
Синтетска сметка

Постројки и опрема

На сметката 012 - Постројки и опрема, се евидентираат постројките за обработка и преработка, техничките постројки, погонските мотори, платформите, машините, енергетските постројки, постројките за разладување, постројките за пренос, мелничарски постројки, постројки за пакување и амбалажа, постројките вон употреба, опремата за производство и промет, канцелариската опрема, телекомуникациската опрема, компјутерите, опремата за продавници, опремата за угостителските објекти, за хотелите и слично, опремата за сервисирање, земјоделската опрема, опремата за градежништво, опрема за заштита при работа и за противпожарна заштита, опремата вон употреба и останатите неспомнати постројки и опрема.

bottom of page