top of page
Accounting Documents
011
Синтетска сметка

Градежни објекти

На сметката 011- Градежни објекти, се евидентираат административните згради, фабричките згради, халите и работилниците, зградите на хотели, мотели, ресторани, продавниците, складиштата, силосите, стакленици, сушални, ладилници, монтажни згради, бараки, мостови, дрвени конструкции, огради, спортски терени, стадиони, спортски сали, базени, рибници, паркинзи, надвозници, железнички пруги, мостови, тунели, вијадукти, цевководи, канали, далеководи, жичарници, градежни објекти вон употреба и за останати неспомнати градежни објекти.

bottom of page