top of page
Accounting Documents
006
Синтетска сметка

Нематеријални средства во подготовка

На сметката 006 - Нематеријални средства во подготовка, се евидентираат сите облици на нематеријални средства од денот на вложувањето до денот на нивното активирање на некоја од сметките на групата 00.

bottom of page