top of page
Accounting Documents
001
Синтетска сметка

Гудвил (Goodwil)

На сметката 001 - Гудвил (Goodwill), се евидентира вишокот на набавната вредност во однос на интересот на стекнувачот во објективната (фер) вредност на стекнатите идентификувани средства и обврски на датумот на стекнување и врз основа на деловни комбинации.

bottom of page