top of page
Accounting Documents
00
Група

НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

На сметките од групата 00 - Нематеријални средства, се евидентираат вложувањата во одредено нематеријално средство без физичка содржина кое служи за производство или испорака на стока или услуги, за изнајмување на други лица или се користи за административни цели. Нематеријалните средства се признаваат и се вреднуваат во согласност со МСС 38, МСС 36, МСФИ 3 и други релевантни МСФИ и во согласност со одделите 18, 19 и 27 и други релевантни оддели на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти.

bottom of page