top of page

Ракување со готовина

Имај увид на парите во секое време

Благајна

#ЛСНадополнување

Благајна

Материјални трошоци и готовински приходи

Управувањето со готовината во Microsoft Dynamics NAV се прави во посебен дел од апликацијата каде што се сместени сите потребни функционалности за благајничко работење. Благајничкото работење е дел од дополнувањата на Логин Системи со кои се прилагодува Dynamics NAV на македонските закони и прописи.

 

Во модулот за работа со благајна постојат функционалности за внесување на благајнички трансакции (дневник на благајна) и печатење на каса-прими и каса-исплати во форма како што бараат македонските сметководители. Дополнително, на корисникот му е на располагање табела со трансакциски кодови за побрзо внесување на различните типови на случаи заедно со контата на кои треба да се искнижи трансакцијата.


Исто така, направено е прилагодување, во случај на фирми кои работат и продажба на големо и малопродажба, при наплата на побарувањата во готово, покрај стандардните документи да се печати и сметко-потврда која се дава на купувачот. Модулот работи со неограничен број на благајни во локална или странска валута.


Подетално објаснување за користење на благајната има на форумот на линкот тука ...

 


Повеќе инфо:
Link
Сподели информација
Ракување со готовина
Функционалности за ракување со парите и сметките во банка
Управување со сметки во банки
Управување со сметки во банки
Електронско плаќање и задолжувања за клиентите
Електронско плаќање и задолжувања за клиентите
Порамнување на сметките во банките
Порамнување на сметките во банките
Благајна
Благајна
Прогноза на паричен тек
Прогноза на паричен тек
Пишување чек
Пишување чек

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page