top of page

Курс со самостојно темпо

How to Create a Business Plan

 • 2Weeks
 • 6Steps

Ready to achieve your business goals? A business plan is your secret weapon to get everyone excited about what’s next.

You can also join this program via the mobile app. Go to the app

Overview

 • Што значи полето Ангажман %?
  Се става вредност во проценти на време посветено на работа во месецот во организацијата. Ако се стави 50% тоа значи дека пола од времето во месецот вработениот е во организацијата Ако се остави празно тоа значи 100%. Напомена: Во полето се става само број но НЕ и знакот %.
 • Персонален данок на ефективна вредност?
  Ова поле игра улога ако полето Ангажман % е различно од празно и е различно од 100. Ако е штиклирано, персоналниот данок се пресметува на ефективната плата. Ако не е штиклирано, персоналниот данок се пресметува на целосниот месечен износ на платата и се множи со полето Ангажман %.
 • Стаж во години?
  Се става број на години колку што работело лицето во постојната и претходните организации. Секоја година носи 0,5%.
 • Што се става во полето Износ?
  Се става целосен износ на платата во месецот. Во случај полето Ангажман % да е различно од празно или 100, тогаш се става платата во износ како лицето да работи со целосно работно време во организацијата. На пример, ако износот на платата е 12.000 за половина месец, тогаш во износ се става 24.000, а во Ангажман % се става 50. Ако е избрано од Нето во бруто, се става нето износ на платата. Ако е ставено од Бруто во нето, се става бруто износ на платата.
bottom of page