top of page
Accounting Documents
996
Синтетска сметка

Обврски за примени туѓи материјали, полупроизводи, производи и стоки

На сметката 996 - Обврски за примени туѓи материјали, полупроиз­води, производи и стоки, се евидентираат обврските врз основа на средства евидентирани на сметката 991.

bottom of page