top of page
Accounting Documents
910
Синтетска сметка

Премии врз основа на продажба на обични акции

На сметката 910 - Премии врз основа на продажба на обични акции, се евидентираат премиите на емитирани обични акции, како остварен вишок над номиналната вредност на обичните акции. Негативна премијата на емитираните акции односно долговно салдо на оваа сметка, на денот на известување се пренесува на сметката 950 - Акумулирана добивка или на сметката 960 - Пренесена загуба.

bottom of page