top of page
Accounting Documents
88
Група

ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ

На сметките од група 88 - Вкупна сеопфатна добивка/загуба за периодот, се евидентира делот од вкупната сеопфатна добивка/загуба кој припаѓа на матичното друштво и учеството кое нема контрола.

bottom of page