top of page
Accounting Documents
811
Синтетска сметка

Одложени даночни приходи

На сметката 811- Одложени даночни приходи, се евидентираат износи според називот на сметката.

bottom of page