top of page
Accounting Documents
751
Синтетска сметка

Приходи од вредносно усогласување на материјални средства

На сметката 751 - Приходи од вредносно усогласување на материјални средства, се евидентираат приходите според називот на сметката.

bottom of page