top of page
Accounting Documents
732
Синтетска сметка

Приходи од специфично работење на поврзани друштва

На сметката 731 - Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги на поврзани друштва од странство се евидентираат приходите остварени во странство од матични, зависни и други поврзани друштва.

bottom of page