top of page
Accounting Documents
701
Синтетска сметка

Набавна вредност на продадени добра (стоки)

На сметката 701 - Набавна вредност на продадени добра (стоки), се евидентира вредноста на продадените стоки по трошоци на набавка.

bottom of page