top of page
Accounting Documents
651
Синтетска сметка

Зависни трошоци за набавка на стоки

На сметката 651 - Зависни трошоци за набавка на стоки, се евидентираат транспортните трошоци, манипулативните и другите трошоци кои можат директно да се припишат на набавката на стоките.

bottom of page