top of page
Accounting Documents
638
Синтетска сметка

Вредносно усогласување на залихите на готовите производи

На сметката 638 - Вредносно усогласување на залихите на готовите производи, се евидентира исправката - намалувањето на вредноста на залихите евидентирани на сметките од групата 63.

bottom of page