top of page
Accounting Documents
634
Синтетска сметка

Вкалкулиран данок на додадена вредност

На сметката 634 - Вкалкулиран данок на додадена вредност, се евидентира пресметаниот ДДВ во вредноста на залихите на готовите производи во сопствените продавници.

bottom of page