top of page
Accounting Documents
609
Синтетска сметка

Отстапување од стандардните (плански) цени на производството

На сметката 609 - Отстапување од стандардните (плански) цените на производството, се евидентира отстапувањето од цените на залихите евидентирани на сметките од групата 60.

bottom of page