top of page
Accounting Documents
466
Синтетска сметка

Расходи врз основа на директен отпис на побарувања

На сметката 466 - Расходи врз основа на директен отпис на побарувања, се евидентираат расходите за отпис на побарувањата според називот на сметката.

bottom of page