top of page
Accounting Documents
453
Синтетска сметка

Вредносно усогласување (обезвреднување) на останати материјални средства

На сметката 453 - Вредносно усогласување (обезвреднување) на останати материјални средства, се евидентира намалувањето на сметководствената вредност на останатите материјални средства.

bottom of page