top of page
Accounting Documents
417
Синтетска сметка

Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми

На сметката 417 - Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми, се евидентираат трошоците за услуги врз основа на рекламирање и пропаганда преку електронски и печатени медиуми во земјата и странство, услуги на рекламни агенции, трошоци за рекламен и пропаганден материјал, трошоци за уредување и изложување на саеми и други изложби на добра и услуги во земјата и странство и останати трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми.

bottom of page