top of page
Accounting Documents
355
Синтетска сметка

Автогуми во употреба

На сметката 355 - Автогуми во употреба, се евидентираат автогумите во употреба.

bottom of page