top of page
Accounting Documents
303
Синтетска сметка

Данок на додадена вредност и останати давачки (без право на одбивка)

На сметката 303 - Данок на додадена вредност и останати давачки (без право на одбивка), се евидентираат јавните давачки според називот на оваа сметка.

bottom of page