top of page
Accounting Documents
291
Синтетска сметка

Пресметани трошоци за набавка на добра

На сметката 291 - Пресметани трошоци за набавка на добра се евидентираат зависните трошоци на набавката на добра (превоз, осигурување и слично), за кои во моментот на книжење на набавката не се фактурирани. По добивање на фактурата за стварните трошоци за набавката се задолжува оваа сметка во корист на соодветната сметка за обврски.

bottom of page