top of page
Accounting Documents
29
Група

ОДЛОЖЕНИ ПЛАЌАЊА НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИ ПЕРИОДИ (ПВР)

На сметките од групата 29 - Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди (пасивни временски разграничувања), се евидентираат пресметаните трошоци кои го товарат тековниот пресметковен период, а не се фактурирани, како и однапред наплатените или пресметаните приходи во тековниот период кои се однесуваат на наредниот пресметковен период.

bottom of page