top of page
Accounting Documents
266
Синтетска сметка

Обврски врз основа на откуп на побарувања

На сметката 266 - Обврски врз основа на откуп на побарувања, се евидентираат обврските врз основа на откуп на побарувања.

bottom of page