top of page
Accounting Documents
259
Синтетска сметка

Останати краткорочни обврски

На сметката 259 - Останати краткорочни обврски, се евидентираат краткорочните обврски кои не се евидентираат на другите сметки од групата 25.

bottom of page