top of page
Accounting Documents
254
Синтетска сметка

Обврски врз основа на учество во добивката

На сметката 254 - Обврски врз основа на учество во добивката, се евидентираат обврските за дивиденди и удели врз основа на распределба на добивката.

bottom of page