top of page
Accounting Documents
216
Синтетска сметка

Обврски од специфично работење од поврзани друштва

На сметката 216 - Обврски од специфично работење од поврзани друштва, се евидентираат обврските врз основа на комисиона и консигнациона продажба, увоз, извоз за туѓа сметка и други обврски од специфично работење со матични, зависни и други поврзани друштва.

bottom of page