top of page
Accounting Documents
198
Синтетска сметка

Останати однапред платени трошоци и пресметани приходи

На сметката 198 - Останати однапред платени трошоци и пресметани приходи, се евидентираат активните временски разграничувања кои не се евидентирани на другите сметки од групата 19.

bottom of page