top of page
Accounting Documents
167
Синтетска сметка

Краткорочно орочени странски средства за плаќање

На сметката 167 - Краткорочно орочени странски средства за плаќање, се евидентираат краткорочно орочените странски средства за плаќање со рок на доспевање до 1 година во банките и во останатите финансиски институции.

bottom of page