top of page
Accounting Documents
160
Синтетска сметка

Краткорочни кредити и заеми од поврзани друштва во земјата

На сметката 160 - Краткорочни кредити и заеми од поврзани друштва во земјата, се евидентираат краткорочните кредити и заеми со рок на доспевање до една година, дадени на матични, зависни и други поврзани друштва во земјата.

bottom of page