top of page
Accounting Documents
135
Синтетска сметка

Побарувања за повеќе платени придонеси и други давачки

На сметката 135 - Побарувања за повеќе платени придонеси и други давачки, се евидентираат побарувањата според називот на сметката.

bottom of page