top of page
Accounting Documents
131
Синтетска сметка

Побарувања за повеќе платени акцизи

На сметката 131 - Побарувања за повеќе платени акцизи, се евидентираат побарувањата според називот на сметката.

bottom of page