top of page
Accounting Documents
050
Синтетска сметка

Одложени даночни средства

На сметката 050 - Одложени даночни средства се евидентира износот на данокот на добивка кој може да се поврати во наредните периоди врз основа на привремени одбитни разлики, неискористени даночни загуби или пренесени неискористени даночни кредити.

bottom of page