top of page
Accounting Documents
026
Синтетска сметка

Вложувања во недвижности во подготовка

На сметката 026 - Вложувања во недвижности во подготовка, се евидентираат сите облици на вложувања во недвижности од денот на вложувањето до денот на нивното активирање на некоја од сметките на групата 02.

bottom of page