top of page
Accounting Documents
007
Синтетска сметка

Останати нематеријални средства

На сметката 007 - Останати нематеријални средства се евидентираат филмовите, музичките записи, долгорочниот надомест за право на градење, премин и слично и останати неспоменати нематеријални средства.

bottom of page